فروشگاه هفت آسمان

خدمتی جدید از هفت آسمان

فروشگاه هفت آسمان

خدمتی جدید از هفت آسمان

تبلیغات

انتخاب تلسکوپ شکستی یا بازتابی وابسته به موضوعات رصدی،اینکه به رصد سیارات علاقه دارید یا کهکشانهای کم نور،اینکه به کار عکاسی ستاره ای علاقه دارید یاندارید، محل رصدهای شما و بودجه‌تان است.

یک دوربین دوچشمی را می توان به صورت دو تلسکوپ شکستی کوچک کاملا" مشابه دانست که هر کدام برای یک چشم استفاده می شود.

در تلسکوپ بازتابی عامل همگراکننده پرتوهای موازی نور نه یک عدسی بلکه آیینه مقعر می باشد.

تلسکوپ شکستی خود شامل دو نمونه می باشد.

تلسکوپ وسیله ای نوری است که جهت مشاهده ومطالعه اجسام سماوی وعکسبرداری از آنها بکاربرده می شود.